การเริ่มต้นในการลงทุนช่วยเหลือทางธุรกิจทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน

เมื่อผู้ประกอบการไทยต้องการที่จะเริ่มลงทุนทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูลที่มีมากมาย ทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน อาทิ Governor’s Office of Economic Delvelopment (GoED), U.S. Small Business Administration (SBA), Small Business Development Centers (SBDC), และ California Association for Local Economic Development (CALED) เป็นต้น การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจต้องประกอบด้วยข้อมูล และการตัดสินใจที่สำคัญทั้งด้านการเงินและด้านกฎหมาย แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ความรู้และรายละเอียดต่อผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวในการบริหารและจัดการธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย

ผู้ประกอบการควรใช้เวลาในการสำรวจข้อมูล ประเมินสภาพธุรกิจและเป้าหมายของการลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ โดยใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสร้างแผนธุรกิจที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ กระบวนการของการพัฒนาแผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ผู้ลงทุนอาจมองข้ามไป แผนธุรกิจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบการจะใช้เพื่อทำให้ธุรกิจได้กำไรและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินถึงผลสำเร็จของการดำเนินธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยผู้ลงทุนควรใช้ประโยชน์จากหลายองค์กรที่บริการให้คำปรึกษาและโครงการฝึกอบรมธุรกิจที่มีอยู่ทั่วไป ตั้งแต่โครงการฝึกอบรมที่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงการให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด องค์กรที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการหาแหล่งเงินทุน รวมถึงลู่ทางเพื่อขยายธุรกิจได้

ธุรกิจทุกประเภทต้องการเงินทุนเพื่อการเริ่มกิจการ แหล่งเงินทุนต่างๆ อาทิ จากบัญชีเงินฝาก การจำนองบ้าน หรือจากเพื่อนและครอบครัว ปัญหาสำคัญส่วนใหญ่ของผู้ลงทุนก็คือจะทำอย่างไรเพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ยืมในการทำธุรกิจสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถหาแหล่งเงินทุนโดยเริ่มตั้งแต่จากรัฐบาลกลาง รัฐบาลแคลิฟอร์เนีย ไปจนถึงรัฐบาลท้องถิ่นที่มีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับผู้ต้องการเริ่มทำธุรกิจเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจของตนในรูปแบบหรือลักษณะใด เช่น การเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว นิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงจำนวนของเอกสารที่คุณจะต้องยื่นต่อรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทรูปแบบธุรกิจการลงทุน และกฎระเบียบการเสียภาษีต่อรัฐที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่าย