แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและทั่วไป

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและก็ทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยรับรองความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารดูแลการ งบประมาณและการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการที่ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเป็นกลาง และจะต้องดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด มีอัยการสูงสุดเป็นผู้ บังคับบัญชา การเข้าดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของอัยการสูงสุดต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ในต่างจังหวัดให้มีสำนักงานอัยการภาค 1 – 9 เป็นหน่วยงานบังคับบัญชากำกับดูแล และมีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

อำนาจหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ บริหารงานยุติธรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอด ภัย ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจร่างสัญญา ตอบข้อหารือ ตลอดทั้งดำเนินคดีแพ่งในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายการช่วยเหลือทางอรรถคดีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททำนิติกรรมสัญญาตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้ปกครองการขอรับบุตรบุญธรรมการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน อับเดตที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนบัญชีของคุณหากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่แสดงเป็นที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณจดจำได้ง่ายสำหรับคุณ แต่ผู้อื่นจะเดาได้ยาก