การช่วยเหลือคนทุกข์ยากในสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เนื่องด้วยสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการจัดบริการทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การรับบริการทางด้านสาธารณสุข ซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกเหนือจากจะเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐที่ต้องให้ ความมุ่งมั่นและความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาหรือลุล่วงไปแล้ว ภาคเอกชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสามารถหยิบยื่นและให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคม มักมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.ดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางการหารายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยที่มาของรายได้สามารถอยู่ในรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การระดมทุนโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน จนถึงการขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่าเหมือนองค์การสาธารณประโยชน์
2.เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล ยั่งยืน และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้ ตัวอย่างเช่น การให้เงินกู้ขนาดย่อมสำหรับแม่บ้านในบังกลาเทศเพื่อลงทุนสร้างกิจการของตนเอง โดย ธนาคารกรามีน ของมูฮัมหมัด ยูนูส, การสร้างปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจากเครื่องเล่นเด็กของบริษัท Playpumps ในประเทศแอฟริกาใต้
3.การดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพื่อใช้ศักยภาพเฉพาะทางของหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

รัฐบาลของหลากหลายประเทศเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เช่นในประเทศอังกฤษ มีการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ Office of the Third Sector (OTS) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักคณะรัฐมนตรี โดย OTS มีนโยบายหลัก คือการผลักดันและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และยังช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดอุปสรรคในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานเฉพาะกิจ Social Investment Task Force ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในเรื่องการขยายตัวของกองทุน Phoenix (กองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุนผ่านทางสังคมและธุรกิจ) การจัดตั้งการให้เครดิตทางภาษีของการลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเงินแก่ชุมชน

หุ้นบางตัวที่ธุรกิจมีความผันผวนกับระดับกำลังซื้อค่อนข้างสูง

ในระยะสั้นที่ผ่านมากองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการถือเงินสดในพอร์ตให้มากขึ้น และมีการขายทำกำไรหุ้นบางตัวที่ราคาขึ้นมาเร็วมากออกไป ส่วนหุ้นบางตัวที่ธุรกิจมีความผันผวนกับระดับกำลังซื้อค่อนข้างสูงเราก็ไม่ได้ถือแล้ว สัดส่วนของหุ้นส่วนใหญ่ที่ถืออยู่ตอนนี้จึงมีความเป็น Defensive Stock มากขึ้น เช่น ค้าปลีกที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ หรือโรงไฟฟ้า และหมวดวัสดุก่อสร้างที่ได้รับผลดีจาก Theme urbanization เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำไรไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจมากนัก เราก็เพิ่มสัดส่วนการถือมากขึ้นด้วยด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถือหุ้นกลุ่มที่ถูกคาดหวังการเติบโตมากๆ และมี P/E สูงๆ จึงเชื่อว่าช่วงที่หุ้นขาลงกองทุนเราไม่น่าจะกระทบมาก และหุ้นบางตัวที่ถือก็ราคาลงมามากแล้วในช่วงก่อนหน้า เราจึงเชื่อว่าพอร์ตที่เราถือตอนนี้มีความปลอดภัยพอสมควรเมื่อเทียบกับตลาดแต่ Theme การลงทุนระยะยาวนั้นไม่ได้เปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น ‘บินแหลก บริโภคไม่อั้น’ หรือ ‘Light up your life, Protect your assets” เพราะว่า Theme เหล่านี้กินระยะเวลายาวนาน 5 ปี ถึง 10 ปี ซึ่งความผันผวนทางเศรษฐกิจช่วงสั้นๆ ระดับไตรมาสนั้นเกิดขึ้นได้ แต่การพัฒนาโครงสร้างประเทศหรือ Life Styles นั้นจะต่อเนื่องยาวนานกว่า เราจึงยังยึด Theme การลงทุนนี้ต่อไป

บินแหลก การขนส่งทางอากาศยังเติบโตได้ดี จำนวนนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยทำสถิติสูงสุดตลอดกาล และยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ทำให้ธุรกิจภาคบริการมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจมากขึ้น บริโภคไม่อั้น แนวโน้ม Urbanization นั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนานต่อเนื่องนับ 10 ปี ถึงแม้ระยะสั้นจะมีการที่กำลังซื้อชะลอตัวลงบ้างจากปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ แต่ระยะยาวแล้วแนวโน้มรายได้ประชาชนจะเพิ่มขึ้น และกระจายตัวมากขึ้นLight up your life หุ้นกลุ่มผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเป็นหุ้นกลุ่ม Defensive ที่ผลประกอบการไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจมากนัก และมีโอกาสเติบโตตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศProtect your assets  หุ้นกลุ่มประกันชีวิตจะมีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะยาว เพราะคนไทยยังมีการทำประกันชีวิตค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และเมื่อคนมีกำลังซื้อมากขึ้นก็ต้องหาซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานก่อน ที่สำคัญ Theme การลงทุนของเราในปีนี้ก็เน้น Protect your assets เช่นเดียวกันด้วยแนวทางต่างๆ ที่เน้นความปลอดภัย ไม่ลงทุนในธุรกิจที่เสี่ยงๆ ผสมกับการเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนลงทุนที่ดี จึงเชื่อว่าในระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดโดยเฉลี่ย แม้บางช่วง บางปีอาจจะแพ้ตลาดในระยะสั้นๆ บ้าง แต่โดยรวมระยะยาวเราเชื่อมั่นว่าจะดีกว่า

คำแนะนำในการเลือกรูปแบบของการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ


การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่หลายประการ ผู้ประกอบการจึงควรจะพิจารณาให้รอบคอบ จึงขอแนะนำเทคนิคที่จะใช้ในการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจดังนี้

1. พิจารณาดูว่ามีการจัดตั้งและผลการจัดตั้งธุรกิจนั้นยุ่งยากลำบากเพียงใดเช่น หากท่านจะประกอบธุรกิจง่ายๆ เล็กๆ ก็อาจจะไม่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่จัดตั้งเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว หรือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญง่ายๆ ก็ได้
2. พิจารณาดูถึงต้นทุนที่จะต้องระดมมาในการประกอบการ ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการจะประกอบการต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากก็อาจจะต้องเลือกรูปแบบการจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด
3. พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของประสบการณ์ของตนเองในฐานะของผู้ลงทุน และหากท่านจะต้องระดมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาประกอบกิจการ ท่านก็อาจจะต้องจัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ บริษัทจำกัดมากกว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบของผู้ประกอบการคนเดียว
4. พิจารณาในแง่การบริหารและการควบคุมกิจการ ว่า เมื่อจัดตั้งองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ กิจการคนเดียวนั้น จะสามารถบริหารงานและควบคุมกิจการได้หรือไม่ นอกจากนั้นอาจจะพิจารณาดูว่า การจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมและรวบรวมทรัพย์สินของครอบครัวไว้เป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่
5. พิจารณาถึงสถาพของธุรกิจโดยทั่วไปว่ากิจการที่จะลงทุนนั้น ควรจะเป็นรูปแบบองค์กร ธุรกิจแบบใด จะมีระยะเวลาประกอบธุรกิจนานเท่าไร จะสร้างความเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถขยายกิจการออกไปได้หรือไม่
6. พิจารณาถึงความรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินอันเกิดจากการประกอบการ ข้อนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งของผู้ประกอบการการประกอบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนมักเป็นที่นิยมมาก โดยผู้ประกอบการอาจไม่ทราบว่า หุ้นส่วนผู้จัดการหรือ หุ้นส่วนสามัญนั้น จะต้องมีความรับผิดอย่างไม่จำกัด หรือแม้มีการประกอบกิจการคนเดียว หากมีหนี้สิ้นก็ต้องรับผิดอย่างไม่จำกัด ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามการเลือก ประกอบธุรกิจโดยเป็นบริษัทจำกัด ความรับผิดชอบนั้นจำกัดเฉพาะหุ้นที่ลงทุนไปแล้วเท่านั้น
7. พิจารณาว่าระยะเวลาและความต่อเนื่องในการประกอบกิจการนั้นตรงตามจุดประสงค์ของกิจการเป็น ชั่วครั้งชั่วคราว หรือตลอดไป เพราะเหตุว่าถ้าหากต้องการประกอบกิจการเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เพราะว่าการเลิกกิจการนั้นยากกว่าการจดทะเบียนเสียอีก
8. พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันผลกำไรจากการประกอบการโดยจะต้องพิจารณาว่าท่านมีความประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรอย่างไร เพราะหากว่ามีการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดการจะแบ่งปันผลกำไรนั้น คงมีข้อจำกัดทางกฎหมาย และจะต้องมีการตั้งทุนสำรองไว้ตามกฎหมายอีก
9. พิจารณาว่าในอนาคตนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือขยายรูปแบบองค์การธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมหรือไม่
10.พิจารณาว่า ภาระภาษีขององค์กรธุรกิจ แต่ละแบบเป็นอย่างไร แบบใดจะเสียภาษีต่ำที่สุด

การตัดสินใจจะเลือกองค์กรธุรกิจแบบใดในการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากความรับผิดชอบแล้วต้องคำนึงถึงภาระภาษีและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

แนะนำให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินทุนในการทำธุรกิจ

บ่อยครั้งที่คำว่า “ไม่มีเงิน” ถูกใช้เป็นข้ออ้างที่สกัดการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นต้นว่าไม่มีทุนบ้าง ไม่มีแหล่งทุนบ้าง และทำให้หลายคนเลือกพับเก็บความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเอาไว้ แต่ในความจริงแล้วธุรกิจหลายรูปแบบใช้เงินทุนในการเริ่มตั้งกิจการไม่มากเลย โดยจุดสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจน่าจะอยู่ที่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและตรงความต้องการของลูกค้า มีแนวทางการบริหารและการตลาดที่แข็งแรงขึ้นมาให้ได้ก่อน หลังจากที่เริ่มมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนและมีจุดเด่นน่าสนใจแล้วการจะออกไปหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นและการทำธุรกิจก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงขึ้น

เมื่อผ่านจุดตั้งต้นธุรกิจมาได้แล้ว จึงถึงเวลาเริ่มมองหาทุนเพื่อขยายกิจการและเร่งการผลิตให้ทันต่อการแข่งขันในตลาด แต่ด้วยความที่ธุรกิจยังอยู่ในจุดเริ่มต้น ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะระดมทุนด้วยการยื่นเสนอขายหุ้นในตลาด อย่างไรก็ดี ยังมีแหล่งทุนอื่นๆ ที่เข้าถึงได้และสามารถช่วยธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่เพิ่มเริ่มต้นอยู่พอสมควร ตั้งแต่คนใกล้ตัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเราเช่นคุณพ่อคุณแม่ หรือแหล่งเงินทุนที่เป็นองค์กรอย่างธนาคารและนักลงทุน

ธนาคารถือเป็นแหล่งเงินทุนอันดับต้นๆ ที่เรามักนึกถึง เนื่องจากพบได้ทั่วไปและมีโปรโมชั่นออกมาเป็นจำนวนมาก แต่การขอสินเชื่อจากธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว เพราะธนาคารก็จะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจก่อนจึงจะอนุมัติให้สินเชื่อ โดยแผนส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 1-3 ปี ซึ่งน่าจะเป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบการรู้จักธุรกิจนั้นๆ ดีในระดับหนึ่ง อีกทั้งหลายธนาคารก็มีข้อบังคับว่าผู้ประกอบการจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปได้ก่อนการขออนุมัติสินเชื่อด้วย ดังนั้นการกู้ผ่านธนาคารอาจเหมาะกับเจ้าของกิจการที่ดำเนินงานมาสักระยะเกิน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจุดประสงค์ของการให้สินเชื่อก็เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการขยายตัวของกิจการ

เมื่อเราตัดสินใจจะกู้เงินจากธนาคารแล้ว เราต้องศึกษาในรายละเอียดว่าในแต่ละแผนกำหนดให้ต้องเตรียมนำเสนออะไรบ้าง อาทิ คนค้ำประกัน หรือเครื่องค้ำประกันอื่นๆ เช่น สิ่งปลูกสร้าง สัญญาเช่าอาคาร แผนพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น และธนาคารส่วนใหญ่มักขอดูเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เอกสารภาษี ซึ่งการเตรียมการให้พร้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ธนาคารอีกทางหนึ่ง

แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะหาทุนด้วยการขอสินเชื่อธนาคารหรือขอทุนจากนักลงทุน หรือแม้แต่จากคนรู้จักที่มีความหวังดีต่อเราก็ตาม สิ่งที่เราควรทำคือต้องรักษามารยาทในการดำเนินการขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่นำเสนอโครงการอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น ยินดีตอบข้อซักถาม ต้องประเมินสถานการณ์อย่างเป็นกลางและรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดอย่างตั้งใจเสมอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมลงทุนมีส่วนแสดงความคิดเห็นด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จในการหาทุนและการทำธุรกิจด้วย

การเริ่มต้นในการลงทุนช่วยเหลือทางธุรกิจทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน

เมื่อผู้ประกอบการไทยต้องการที่จะเริ่มลงทุนทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูลที่มีมากมาย ทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน อาทิ Governor’s Office of Economic Delvelopment (GoED), U.S. Small Business Administration (SBA), Small Business Development Centers (SBDC), และ California Association for Local Economic Development (CALED) เป็นต้น การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจต้องประกอบด้วยข้อมูล และการตัดสินใจที่สำคัญทั้งด้านการเงินและด้านกฎหมาย แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ความรู้และรายละเอียดต่อผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวในการบริหารและจัดการธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย

ผู้ประกอบการควรใช้เวลาในการสำรวจข้อมูล ประเมินสภาพธุรกิจและเป้าหมายของการลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ โดยใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสร้างแผนธุรกิจที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ กระบวนการของการพัฒนาแผนธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ผู้ลงทุนอาจมองข้ามไป แผนธุรกิจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบการจะใช้เพื่อทำให้ธุรกิจได้กำไรและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินถึงผลสำเร็จของการดำเนินธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยผู้ลงทุนควรใช้ประโยชน์จากหลายองค์กรที่บริการให้คำปรึกษาและโครงการฝึกอบรมธุรกิจที่มีอยู่ทั่วไป ตั้งแต่โครงการฝึกอบรมที่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงการให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด องค์กรที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการหาแหล่งเงินทุน รวมถึงลู่ทางเพื่อขยายธุรกิจได้

ธุรกิจทุกประเภทต้องการเงินทุนเพื่อการเริ่มกิจการ แหล่งเงินทุนต่างๆ อาทิ จากบัญชีเงินฝาก การจำนองบ้าน หรือจากเพื่อนและครอบครัว ปัญหาสำคัญส่วนใหญ่ของผู้ลงทุนก็คือจะทำอย่างไรเพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ยืมในการทำธุรกิจสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถหาแหล่งเงินทุนโดยเริ่มตั้งแต่จากรัฐบาลกลาง รัฐบาลแคลิฟอร์เนีย ไปจนถึงรัฐบาลท้องถิ่นที่มีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับผู้ต้องการเริ่มทำธุรกิจเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจของตนในรูปแบบหรือลักษณะใด เช่น การเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว นิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงจำนวนของเอกสารที่คุณจะต้องยื่นต่อรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทรูปแบบธุรกิจการลงทุน และกฎระเบียบการเสียภาษีต่อรัฐที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่าย

การแสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันของคนในสังคม

บุคคลจะเปลี่ยนความคิดจากการปฏิเสธการช่วยเหลือผู้อื่น มาเป็นให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการกระตุ้นความรู้สึกอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อเห็นผู้อื่นประสบปัญหาแล้วรู้สึกอยากช่วย คนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจบริจาคเลือดไม่ได้เกิดจากความเต็มใจในครั้งแรก แต่เมื่อเห็นผู้อื่นบริจาคเลือดก็รู้สึกดี และอยากทำตามบ้าง จะเห็นได้ว่าการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันและกันของคนในสังคม เป็นพฤติกรรมเลียนแบบประเภทหนึ่งที่ยิ่งพบเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกระตุ้นให้ทำตามมากเท่านั้น การแสดงน้ำใจต่อกันเป็นสิ่งที่สำคัญมาในสังคมปัจจุบันนี้ และควรปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับบุตรหลาน เด็กและเยาวชน ตลอดจนคนใกล้ชิด เริ่มจากคนใกล้ตัว

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจ มีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง และความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้อื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้คนอื่นแสดงต่อตนเอง สามารถทำดีต่อผู้อื่นได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ แสดงน้ำใจกับคนรอบข้าง เสียสละกำลังทรัพย์ สติปัญญา กำลังกาย และเวลา ให้แก่ผู้เดือดร้อน การเป็นคนมีน้ำใจจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีงาม เบิกบาน แจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส มีมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข

การเข้ามามีบทบาทเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคม ผ่านทางกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก จะต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมต้องการ สิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์แก่องค์รวมของประเทศ และพี่น้อง ทั้งต้องทำให้เกิดการเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจและการอยู่ร่วมกับสังคมหรือชุมนุมชนนั้นๆ การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆกัน เช่น การสร้างรายได้นั้นมีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป

ความมีน้ำใจนั้นตรงกันข้ามความเห็นแก่ตัว

ขณะที่คนเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน แต่แน่นอนที่คนมีน้ำใจจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมบ้าง และความมีน้ำใจก็ยังตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นย่อมปรารถนาที่จะเห็นความล้มเหลวของผู้ที่ได้ดีกว่า แต่คนมีน้ำใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าจะมีมุทิตา และจะแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ผู้มีน้ำใจจะนึกถึงผู้อื่นและจะพยายามช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ำใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนทั่วไป และเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม และที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอน

กองทุนความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุนผ่านทางสังคมและธุรกิจ

11

กิจการเพื่อสังคมคือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กัน หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป กิจการเพื่อสังคม ต่างจากความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) ตรงที่กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ในขณะที่ CSR มักจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมของกิจการที่แสวงหากำไรตามปกติ

กิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นตามมาโดยทวีความซับซ้อน หลากหลาย และความรุนแรงเช่นเดียวกัน จนยากที่หน่วยงานภาครัฐจะรับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงานเอกชนก็มักดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง เช่น ผู้ถือหุ้น เท่านั้น ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงานที่เรียกว่า องค์การสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมักต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก ในลักษะต่างๆ เช่น การรับบริจาค การขอการสนับสนุนแบบให้เปล่า ทำให้ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ข้อจำกัดในการขยายขอบเขตและงาน และความยั่งยืนขององค์กร นี่เป็นข้อจำกัดที่เป็นจุดกำเนิดของกิจการเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานและขยายงานให้เต็มศักยภาพ

รัฐบาลของหลากหลายประเทศเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เช่นในประเทศอังกฤษ มีการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ Office of the Third Sector (OTS) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักคณะรัฐมนตรี โดย OTS มีนโยบายหลัก คือการผลักดันและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และยังช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดอุปสรรคในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานเฉพาะกิจ Social Investment Task Force ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในเรื่องการขยายตัวของกองทุน Phoenix การจัดตั้งการให้เครดิตทางภาษีของการลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเงินแก่ชุมชน

การช่วยเหลือทางสังคมขององค์กรและธุรกิจต่างๆ

10

เมื่อพูดถึงจริยธรรม คนส่วนใหญ่มักจะมองเป็นเรื่องภายในองค์กร แต่ในสภาพที่กว้างกว่าธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ใช้บริการ คู่ค้า หน่วยงานของรัฐตลอดจนสังคมและชุมชน ธุรกิจจึงเป็นหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งของสังคม มีการสร้างงาน สร้างความเจริญ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐนำภาษีประเภทต่าง ๆ จากภาคธุรกิจไปพัฒนาสังคม ธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรมและจะต้องดูแลไม่ให้ธุรกิจเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในหลายประเด็นปัญหาหรือรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ การดำเนินขององค์กรธุรกิจอยู่นอกเหนือข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น การผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ การส่งเสริมการจ้างแรงงาน ตลอดจนการดูแลป้องกันสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากข้อบังคับทางกฎหมาย ให้การช่วยเหลือในกิจกรรมด้านการกุศลสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

ในเบื้องต้นองค์กรธุรกิจทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดขององค์กร ในเชิงเศรษฐกิจองค์กรจะต้องมีกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการ สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในระดับนี้องค์กรต้องมีการลงทุน มีการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี ตลอดจนการกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการตลาดการบริหารและการจัดการ ซึ่งความอยู่รอดในเบื้องต้นจะทำให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโต และคิดจะทำในสิ่งที่นอกเหนือจากความอยู่รอดขององค์กรต่อไปได้ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง องค์กรธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ต้องชำระภาษีอากร หรือข้อกำหนดอื่นที่สังคมกำหนดเพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม จะต้องดำเนินการควบคู่กับทางกฎหมาย ตามที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเป็นกติกาพื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งองค์กรธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามแต่สังคมมีความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจที่จะให้ผู้ประกอบการมีจริยธรรมในการประกอบ ดูแลด้านคุณภาพสินค้า ตลอดจนการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วย สำหรับความรับผิดชอบด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์นั้น โดยปกติในทุกสังคมจะมีการแสดงออกของคนในสังคมด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและจิตสำนึกพื้นฐาน ทั้งนี้อาจจะเป็นลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนแนวคิดและทัศนคติของแต่ละบุคคล มีการทำบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ฯลฯ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ทางสังคมใด ๆ กำหนดไว้ เป็นการกระทำด้วยความพึงพอใจ ในการประกอบการธุรกิจการแสดงออกในการช่วยเหลือด้านกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นการแสดงถึงความมีจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคมในระดับหนึ่ง เมื่อองค์กรมีความแข็งแกร่งมีกิจกรรมที่ดีที่จะอยู่รอดได้ การคืนกำไรสู่สังคมในการช่วยเหลือด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์จะกลายเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นปฏิบัติตาม เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดสัมมนาให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการคืนกำไรสู่สังคม และเป็นความพึงพอใจและจิตสำนึกขององค์กร ที่สามารถจะวัดถึงความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจได้

พัฒนาธุรกิจจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ

ปัจจุบันมีแผนธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายและหลายๆ ครั้งก็พบว่ารูปแบบธุรกิจ หรือแผนการตลาดใหม่ๆ นั้นมีมากจนไม่รู้จะทดลองธุรกิจไหนดี เพราะการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะสามารถลองผิดลองลองถูกได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วนั้นอาจทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะแนะนำการทำธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น โดยการสร้างสิ่งต่างๆดังนี้

แรงบันดาลใจจากธุรกิจรอบข้าง โดยการพัฒนาธุรกิจของตัวเองและศึกษาธุรกิจว่ามีอะไรที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราเองได้บ้าง และผลที่ตามมาเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน

การใส่ใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นเรื่องแรกที่ไม่ควรมองห้ามเพราะการใส่ใจเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะคนส่วนใหญ่นั้นมักเลือกที่จะเดาใจลูกค้ากันเอาเอง ฉะนั้นวิธีที่ง่ายและได้ผลลัพธ์ คือ การรับฟังลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาประเมินเพื่อพัฒนาสินค้า และการบริการแต่ละด้านให้ตรงจุดได้มากขึ้น

การใส่ใจคนในทีม นอกจากการเอาใจใส่ลูกค้าแล้วจะต้องเอาใจใส่สมาชิกในทีมด้วย เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้น ในขณะที่หลายคนเลือกที่จะเชื่อมั่นความคิดตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ การคิดแบบนี้เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นดีๆ จากพนักงานของตัวเองแล้ว ยังเป็นการทำให้พนักงานนั้นรู้สึกไม่ดี ไม่มีกำลังใจจะทำงาน และเลือกที่จะไม่เสนอข้อเสนอแนะดีๆ

 เปิดมุมมองให้กว้าง โดยการเข้าอบรมสัมมนาด้านธุรกิจ หรือซื้อหนังสือมานั่งศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า แต่วิธีเหล่านี้เป็นหนทางในการหาไอเดีย และแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้จากที่ประสบความสำเร็จมา

ที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจคนเดียวแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มีความสามารถในการทำธุรกิจได้ครบทุกด้าน การมองหาที่ปรึกษาทางธุรกิจถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจ และผ่านพ้นอุปสรรคได้ อย่างเช่น ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี

หากมีพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและทั่วไป

แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและก็ทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยรับรองความเป็นอิสระในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ และให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารดูแลการ งบประมาณและการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการที่ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเป็นกลาง และจะต้องดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด มีอัยการสูงสุดเป็นผู้ บังคับบัญชา การเข้าดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของอัยการสูงสุดต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ในต่างจังหวัดให้มีสำนักงานอัยการภาค 1 – 9 เป็นหน่วยงานบังคับบัญชากำกับดูแล และมีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

อำนาจหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ บริหารงานยุติธรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอด ภัย ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ การพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจร่างสัญญา ตอบข้อหารือ ตลอดทั้งดำเนินคดีแพ่งในฐานะทนายความแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายการช่วยเหลือทางอรรถคดีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททำนิติกรรมสัญญาตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้ปกครองการขอรับบุตรบุญธรรมการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถการขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน อับเดตที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนบัญชีของคุณหากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่แสดงเป็นที่อยู่อีเมลสำรองและคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณจดจำได้ง่ายสำหรับคุณ แต่ผู้อื่นจะเดาได้ยาก

การทำธุรกิจออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในเวลานี้

ทำธุรกิจออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต

สำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะเลือกช่องทางในการทำธุรกิจกันอยู่ในเวลานี้นั้น วันนี้เรามานำเสนออีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับการทำธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรง เพราะใช้เงินลงทุนที่น้อยแล้วยังสามารถี่จะทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ของเรานั้นเป็นที่รู้จักสำาหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ง่ายอีกด้วย เพทราะเพียงแค่มีเลือกใช้บริการสร้างเว็บที่มีความสวยงามและจากนั้นก็ทำการลงรายละเอียดต่างๆสำหรับสินค้าและบริการต่างๆที่เราต้องการขายของออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้นก็สามารถที่จะช่วยทำให้เราสามารถเริ่มต้นการขายสินค้าและบริการได้ทันที ซึ่งการสร้างเว็บนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่มีความยากแต่อย่างใด เนื่องจากในเวลานี้นั้นเว็บสำเร็จรูปได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์กันอย่างเต็มที่ เพราะสามารถที่จะออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับการขายของออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีระบบสำเร็จรูปต่างให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ข้อดีของการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปมาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ของเรา
เว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ใช้งานได้ง่าย
เนื่องจากเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นมีค่าบริการที่ถูกกว่าเว็บไซต์ในรูปแบบอื่นๆ และยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่เนอย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถที่จะสร้างเว็บขึ้นมาได้อย่างสวยงาม และยังมีระบบสำเร็จรูปต่างๆที่พร้อมจะช่วยทำให้การขายของออนไลน์ของเรานั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถที้่จะเลือกใช้งานระบบต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานก็ได้เช่นกัน หรือจะเลือกตกแต่งเว็บไซต์ของเราเพิ่มเติมเพื่อทำให้น่าดึงดูดตาดึงดูดใจกับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกัน เพราะเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นสามารถที่จะทำการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมมสิ่งต่างๆที่เราต้องการ่ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว จึงทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับหลายๆคนที่อยากจะสร้างเว็บให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ในเวลานี้นั่นเอง