Tag Archives: เครื่องบันทึกเงินสดคืออะไร

เครื่องบันทึกเงินสด คืออะไร? เพราะอะไรทำไมต้องเครื่องบันทึกเงินสด

 

 

 

เครื่องบันทึกเงินสด เป็นอุปกรณ์เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำหรับใช้บันทึกการค้า พร้อมทั้งจัดตั้งลิ้นชักสำหรับสำรองตัวเงินไว้ด้วย เป็นเครื่องบวกลบคูณหารเลขประเภทแป้นเต็ม มีรูปร่างเป็นแป้นเลขหลายแถว จัดตามเลขตามแนวดิ่งจากเลข 1 ถึง 9 จำนวนแถวขึ้นอยู่กับกับจำนวนหลักที่ต้องการ สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ในเครื่อง และมีบัตรแสดงรายการ 2 อย่าง ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ลูกค้าสับเปลี่ยนใบเก็บเงิน อีกส่วนหนึ่งม้วนอยู่ภายในเครื่องแสดงหลักฐานในการรับสตางค์แต่ละครั้งไว้

เครื่องบันทึกเงินสดเหมาะกับผู้ที่ใช้งานลงทะเบียนเลขจำนวนที่มีจำนวนมากๆ ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายการสินค้าในใบเสร็จรับเงินรับเงิน หรือการบันทึกรายการในใบกำกับภาษี หรือใช้รวมยอดบัญชีเงินสด เครื่องบันทึกเงินสดยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องคำนานธรรมดาสามารถระบุข้อมูลการบวกลบคูณหารแต่ละแบบได้อย่างชัดแจ้งและวิเคราะห์รายการข้อมูลต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ระแวดระวังไม่ให้คนภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสด และนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้เครื่องบันทึกเงินสดจึงเป็นของออฟฟิศที่มีความสำคัญและขาดไม่ได้ต่อการทำงานของงานปัจจุบันอย่างยิ่ง แม้กระนั้น ในการเลือกซื้อเครื่องบันทึกเงินสด ก็สมควรสังเกตเลือกซื้อเครื่องมือให้ควรกับประเภทของการใช้งานและธุรกิจการค้าที่ปฏิบัติภารกิจ

หากพูดถึงคุณประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด ก็มีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน สามารถบวกลบคูณหารมูลค่าสินค้าและเงินทอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และสะดวกในการตรวจสอบ เพิ่มศักยภาพในการรักษาเงินสดอย่างเสถียร ประหยัดเวลาในการคิดเลขรายการสินค้า และจดใบเสร็จรับเงินรับเงิน ด้วยเหตุว่าเครื่องบันทึกเงินสดจะมีบัตรแสดงรายการให้แก่ผู้ซื้อแทนใบเสร็จรับเงินทุ่นค่าใช้จ่าย และก็มีระบบรักษาความปลอดภัย ปกปักรักษามิให้คนนอกหรือผู้มิได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้